ژنێک بژێویى ژیانى خۆىو سێ کچه‌که‌ى له‌سه‌ر زبڵدانه‌کان دابینده‌کات

2019-05-31 07:21:08دیمهن ئیسماعیل

سۆیله، سهختیهکانى ژیان وای لێکردوه ڕۆژانه لهناو  زبڵ و خاشاک، دهبهو نایلۆن و سندوقى میوهو قوتو تهنهکه کۆبکاتهوه و بیفرۆشێت بۆپهیداکردنى پاروه نانێک بۆ سێ کچهکهى.

سۆیله محهمهد ئهمین، تهمهنى 56 ساڵه، خهڵکى شارى کهلاره، پانزه ساڵه له مێردهکهى جیابۆتهوه و باسى له ژیانى خۆى بۆ هاوڵاتی کردو وتى «بههۆى خراپى بارى داراییمهوه ناچارم ڕۆژانه لهناو زبڵهکان بگهڕێم و بژێوى کچهکانم دابین بکهم تا پێویستیمان به هیچ نهبێت».

ئهم ژنه ڕۆژ تا ئێواره بهپێ دهگهڕێت، بهدهست ئازارى قاچهکانیهوه دهتلایهوه و وتى «نهخۆشى دهوالیم ههیه و پێویستم به نهشتهرگهرییه، بهڵام ناچارم ههموو ڕۆژێک به پێ بگهڕێم ناتوانم بیکهم».

سۆیله دایکێکى پیر و خوشکێکى ههیه براکهى بهخێویان دهکات و وتى «براکهم ههر خوشک و دایکم و منداڵهکانى خۆى پێ بهخێو دهکرێت، فریاى منداڵى من ناکهوێت».

سۆیله له خانوویهکدا دهژى که بهشێکى به هاوکارى خێرخوازان دروستکردووه و شهش ملیۆن دینارى خزمێکیان قهرزاره بۆ تهواو کردنى خانوهکهى قهرزى کردووهو وتى «خۆزگه ڕۆژێک بێت ئهو قهرزهم بدهمهوه«.

ئهم ژنه سێ کچى ههیه، کچه بچوکهکهى 18ساڵه و دوو کچهکهى تر یهکێکیان تهمهنى 26ساڵه و بههۆى ئهوهى کۆتا ساڵى کۆلێژى له یهک وانهدا کهوتووه بروانامهکهى وهرنهگرتووه و وازى هێناوه، ئێستا توشى نهخۆشى پوکانهوهى ددانهکان بووه.

 ئەو دەڵێت «به هاوکارى خێرخوازان بهشێکى ددانهکانیم بۆ چاندۆتهوه و ناتوانم به تهواوى چارهسهرى بکهم».

 کچهکهى تریشى تهمهنى 24ساڵه بههۆى کهمى نمرهکهیهوه ناوى له هیچ کۆلێژێک نههاتۆتهوه، سۆیله ههناسهیهکى ههڵکێشا و وتى «که پارهم ههبوایه نهمدههێشت داهاتووى کچهکانم ئاوا بفهوتێت».

ئهم ژنه ڕۆژانه دهگهڕێت شتومهکهکان له حهوشهکهى خۆیاندا کۆدهکاتهوه و دوو ههفته جارێک دهیداته پیاوێک تا بیباته بازاڕ و بۆى بفرۆشێت که 25ههزارى بۆ دهمێنێتهوه.

 ئهحمهد ئەو پیاوەی کە شتەکانی بۆ دەفرۆشێت وتى «رۆژى ههینى ئهم شتانه دهبهم بۆ مهزادى کهلار، پاشان پارهکهى ههرچهندى کرد دابهشى دهکهم و نیوهى دهدهم به سۆیلە«.

وتیشى» به دوو ههفته ئهوپهڕى بایى 50ههزارێک ببێت».

خهبات رهشید، بهڕێوهبهرى مافى مرۆڤ  له کهلار به هاوڵاتی وت «تاوهکو ئێستا نهمان بیستوه ژنێک کارى لهم شێوهیه بکات، بۆیه پێویسته خۆیان یان هاوڵاتیان هاوکارمان بن ئاگادارمان بکهنهوه«.

 وتیشی» قهیرانى بهردهوامى دارایى کاریگهرى ڕاستهوخۆى لهسهر ههموو جومگهکانى کۆمهڵگا ههیه، بهتهواویى چهندین خێزانى داڕوخاندوه بهتایبهت ئهوانهى سهرپهرشتیارى خێزان یان نیه، هیچ موچهیهکیان نیه«.

ئاماژهى بهوهدا کارى بهڕێوبهرایهتى مافى مرۆڤ بهدواداچونه بۆ ئهو خیزانانهى نهخۆشى دریژخایهنیان ههیه یان بێ سهرپهرشتن، یاخود کرێچین و ژمارهى ئهندامهکانى خێزانیان زۆره «لهڕێگاى خهڵکى خێر خوازهوه هاوکاریان دهکهین بهڵام بهشێوازێکى نهێنی».

بهڕێوبهرى مافى مرۆڤ ئاماژە بەوەدەکات کە بهپاڵپشتى خێرخوازێک نزیکهى 98 ملیۆن بۆخێزانى ههژارو نهدار سهرف کردوه لهقهزاى کهلار و ناحیهى باوهنور و ناحیهى ڕزگارى، بۆ ئهو خێزانانهى شێرپهنجهیان ههبووه ههریهکهیان یهک ملیۆنیان پێ داون.

هەروەها وتی کە له ههوڵدان ئهو کچانهى وازیان لهخوێندن هێناوه بیانگێرنهوه بهر خوێندن و له لایهن چهند خێرخوازێکهوه بۆئهوهى خوێندن تهواو بکهن.

 

بابه‌تی په‌یوه‌ندیدار