به‌سیستماتیککردنى داموده‌زگاکانى حکومه‌تى هه‌رێم

2019-09-06 13:44:24 

هاوڕێ سووره 

 

ههرچهنده ئێمهى کورد دهوڵهتێکى سهربهخۆنین بهڵکو قهوارهیهکى بچوکین لهناو دهوڵهتێکى مهزههبى وابهستهى ئێران   چەندەها ساڵه لکێنراون بهو عیراقه عهرهبیهوه، بهڵام بۆ ڕایکردن و جێبهجێ کردنى ئیش و کارى هاوڵاتیان له ههرێمى کوردستان . تاڕادهیهک سهربهخۆین ., بهڵێ بهسیستهماتیک کردنى دام و دهزگاکانى حکومهت لهههر وڵاتێک بهتایبهتى لهههرێمى کوردستان خزمهتێکى گهورهیه به گهل و  وڵات  ههروهها  نیشانهى پێشکهوتن و شارستانیهته .

بهڵام ههنگاونان بهم ئاڕاستهیه له کوردستان تا ڕادهیهکى زۆر له ئهستهم دهچێت  لهبهر زۆر هۆ  .. یهکهم  فره حزبى و ململانێى ناشهریفانه و ناشهرعیانه  دووهم . ناهۆشیارى کۆمهڵگهى کوردهوارى . سێیهم . دهور و ڕۆڵى نێگهتیڤانهى وڵاتانى داگیرکهرى کوردستان . چوارهم . چاوچنۆکى تهماعکاران و نهبوونى سزا و پاداشت  , واسیته و واسیتهکارى و خزم خزمێنه و بهرتیل خواردن   .که بوون بهدیارده لهگشت فهرمانگهکانى حکومهت  بهبێ جیاوازى تهنانهت لهزانکۆکان و نهخۆشخانهکان  و پهروهرده و بگره ئاسایش و شوێنهکانى دى.

ههر هاوڵاتیهک ملى دهگریت  شکواى ههیه و ناخوازێت ڕێگهى بکهوێته هیچ فهرمانگهیهکى حکومهت . دهبینێت بهڕێوهبهر یان  ئهوکهسهى واژۆى دهخوات  زۆردرهنگ دێته دهوام  کههاتیش کاتژمێرێک بگره زیاتر کۆبونهوهى ههیه  نیوکاتژمیر میوانى ههیه  نیوکاتژمیر تلفون دهکات  چهندین جار ئهو فهرمانبهر و ئهم بهرپرسى بهشه دێتهلاى  پێش تهواو بوونى دهوامیش دهڕواتهوه   هتد ... لهلایهکى دى لهبهر ئهوهى خۆى ههڵه و کهموکوڕى ههیه ناتوانى لێپرسینهوه لهگهڵ  فهرمانبهرى کهمتهرخهم بکات . یان ئهوهتا بهیهکهوه لهحزبێکن  و حزبیش لهپشتیانه !! لهوهش سهیرتر جارى واههیه دادوهر بهتهلهفونى  بهرپرسێکى باڵاى حزب دۆسیهى تاوانبارێک یان داواکراوێک دادهخات !  پرسیار ئهوهیه  ئهگهر مامۆستا  بڕوانامهکهى ساخته بێت یان بهواسیته وهریگرتبێت  ئایا دهبێ قوتابیهکانى چ زانستێک فێربن ؟  ئهگهر بهڵێندهرێک دڵسۆز نهبێت لهجێبهجێکردنى ئیشەکهى و هاوبهشى بهر پرسێک بێت و ئهندازیارهکهى  ئهندازیار نهبێت و بهرتیل خۆربێت  دهبێت دواڕۆژى ئیشهکه چۆن بێت ؟ جا خانووبهرهبێت یان ڕێگه و بان . ( ئهگهر فهرمانبهران خهمخۆر نهبن یان ناهوشیاربن دواجار ڕۆڵهى ئهو خهڵکهن) , ئهوهى جێگهى سهر سوڕمانه کاتێک  لهگهڵ  هاوڵاتیهک قسهدهکهى لهجێى سیاسى سیاسیه له شوێنى مهلا ئایهتهکان شیدهکاتهوه و عهرهبیش نازانێت . 

هیچ لهیاسا و دهستور نازانێت  خۆى کاندید دهکات بۆ پهرلهمان  حزبیش دهریدهچوێنێت  لهوێش خۆى لهههموو بوارهکان ههڵدهقورتێنێت سهربازى دهستورى کشتوکاڵ تهندروستى پهروهرده  ئاینى  جیۆلۆجى  هتد ..  زۆرکهس ههیه نازانێت بهڕێگادا بڕوات  دهخوازێت حکومهت بڕوخێت . دهى ئهوهى لهسهرهوه ئاماژهم پێکردووه که ناهوشیارى نیه ئهدى ناهوشیارى  چیه و چۆنه ؟ بهڵێ  بهسیستهماتیک بوون  له وڵاتانى پێشکهوتوو  بۆ گهلانى هوشیار  سانایه و بهشێکیشه له سهرکهوتن .

بهڵام له کوردستان  ئهرکێکى زۆر گرانه . دیتمان لهیهکهم مانگى لهدایک بوونى کابینهى نۆیهمى حکومهت  موچه دواکهوت  جێگرى قونسوڵى تورکیا و دوو هاوڵاتى لهناوجهرگهى ههولێر تیرۆر کران . لهههر چوارلاوه خهڵکى بێگانه بهتایبهتى عهرهبى شۆڤیهنى دێن زهوى و خانوو له کوردستان دهکڕن  حکومهتیش بۆیان تاپۆ دهکات ! ئهوه لهکاتێکدا له زۆر وڵات  تاپۆ ناخرێته سهر کهسانێک که هاوڵاتى ئهسڵ و ڕهسهنى ئهوێ نهبن بۆ نمونه (تایلاند).

لهکۆتایدا جێگهى داخه که دهڵێم لێره بهسیستهماتیککردنى دام و دهزگاى حکومهت بهکهسێک و حزبێک ناکرێت  چونکه زۆر ئهستهمه وهزیرهکان، پهرلهمانتارهکان،  بهڕێوهبهرهکان، بهرپرسهکانى ناوحکومهت داهات و موچه و خهرجیهکانیان بهڕون و شهفافى بۆ خهڵک دیار بێت  و ئهگهر  گهندهڵکاریان کرد  دادگایى بکرێن  ههموومان دهزانین لهوڵاتێکى پێشکهوتوو له ناوگهلانى  هوشیار  ڕێگهنادهن کهسانێک ببنه وهزیر یان پهرلهمانتار ئهگهر دهساڵ لهمهوبهر پۆلیس مۆڵهتى شوفێرى لێسهندبێتهوه یان باجى ئهوکهسهى نهدابێت  لهماڵهوه کارى بۆ دهکات.

لێرهش ماستاوچى،  گهندهڵکار،  نهشارهزاو کۆنه بهعسى له شوێنى خهمخۆر و دهست پاک و  دڵسۆز دادهنرێت  ئهوهى دوو مانگ بێژهر یان پهیامنێرى  تیڤیهکان بوبێت حزب کانیدى دهکات و دهبێته پهرلهمانتار و وهزیر لایان گرنگ نیه ئهو کهسه پسپۆر نیه لههیچ بوارێک!

بابه‌تی په‌یوه‌ندیدار