فەرید ئەسەسەرد: نەوت بە کارەسات بۆ ئێمە کۆتایی ھات... هه‌رێم کارته‌کانى له‌ده‌ست ده‌رچوو

یەک مانگ لەمەوپێشھاوڵاتی

فهرید ئهسهسهرد، سکرتێرى ئهنجومهنى سهرکردایهتى یهکێتى رایدەگەیەنێت هێشتا وەزارەتی سامانە سرووشتیەکان وەزیری بۆ دانەنراوەو کەسیش نازانێت ئاشتى ههورامی وەزیری پیشوو چى بهسهرهاتووه.

فهرید ئهسهسهرد بە ھاوڵاتی وت "له مامهڵهکردن لەگەڵ لهبابهتێکى گرنگى وهک نهوتدا بهکارهسات بۆ ئێمه کۆتایی هات"

سکرتێرى ئهنجومهنى سهرکردایهتى یهکێتى ھەروەھا وتی "لە پرسی نەوتدا ههندێک ههڵهى وایکرد توشى قهیرانى زۆر گهورهببین، گهیشته ئهو رادهیهى که ههرێم ورده ورده کارتهکانى لهدهست دهرچوو".

وتیشی "حکومهتی ھەرێم سهرکهوتوو نهبووه لهفایلى نهوتدا، دۆخەکە گهیشتوهته ئهو رادهیهى کهبهغدا ئهو فایلهى زۆر بهلایهوه گرنگ نیه وهریبگرێ و رادهستى حکومهتى ههرێمى کوردستانى کردووهتهوه، وتوویهتى خۆتان بهڕێوهی بهرن، ئێمه هیچ پهیوهندییهکمان پێوهى نیه«.

فهرید ئهسهسهرد سەبارەت بە بەرپرسیارێتی یەکێتیش لە پرسی نەوتدا وتی "فایلى نهوت تائێستا فایلێکى تهموومژاویه، ئێمه وهکو یهکێتى نیشتیمانى ئاگادارى وردهکاریهکانى نین، رهنگه ئاگادارى بهشێکى بین، بهڵام ئێستاش ههندێک فایل ههیه بههیچ شێوهیهک ئاگادارى نین".

ھەروەھآ وتی "ههموو جارێ باس دهکرێ ئێمه وڵاتێکى نهوتین بۆچى تووشى قهرز دهبین؟ بوونى ئێمه وهکو وڵاتێکى نهوتى رێگرنیه لهبهرئهوهى کهتووشى قهیرانى دارایی ببین، پێش ئێمه ههندێک وڵات ههبووه وهک مهکسیک لهههشتاکانى سهدهى رابردوو تووشى ئهم قهیرانهى ئێستاى ئێمه بووه لهکاتێکدا مهکسیک چوارهم بهرههمهێنهرى نهوته له لهتى رۆژئاواى گۆى زهمین، سیاسهتى چهوت بهدڵنیاییهوه ئهنجامى زۆر خراپى لێدهکهوێتهوه وهکو ئهوهى لهمهکسیک روویدا وهکو ئهوهى ئێستا لاى خۆمان دهیبینین".

بڕیاره ساڵى ئاینده ههرێمى کوردستان غاز بنێرێته دهرهوه، فەریس ئەسەرسەرد گەشبین نیە پرۆسەکە سەرکەتووبێ ئەگەر بە وەکو نەوت شەفافیەتی تێدا نەبێ.

لەو بارەیەشەوە وتی "ههموو هاوڵاتییهک و حزبه سهرهکیهکانیش جهخت لهسهر مهسهلهى شهفافیهت دهکهنهوه، شهفافیهت رێگره لهبهردهم مهسهلهى گهندهڵى، ئهتوانێت ئهنجامى زۆر باشى لێبکهوێتهوه ئهگهر فایلى گازى سروشتى هیچ شهفافیهتى تێنهکهوێت بهدڵنیاییهوه وهکو نهوتهکهى لێدێ و بهههمان ئهنجام دهگهین، بهڵام بهدڵنیاییهوه ئهمجارهیان لانى کهم هیوادارم سودمان لهئهزموونى خراپى فرۆشتنى نهوت وهرگرتبێ بۆ ئهوهى ئهم ئهزموونه لهگازى سروشتیدا دووبارهى نهکهینهوه، ئهگهر ئهمه دووباره بکهینهوهو شهفافیهتیش نهبێ بهدڵنیاییهوه ئهو ئهنجامهى کهئێستا دیومانه لهبوارى گازى سروشتیشدا دووباره دهبێتهوه".

 فهرید ئهسهسهرد لەچاوپێکەوتنێکیدا لەگەڵ هاوڵاتى لەوەڵامی چەند پرسیارێکدا تایبەت بەدۆخی هەریمی کوردستان و دۆخی ناوخۆیی یەکێتی، بە راشکاوانە بۆچوونی خۆی دەخاتەڕوو.

لەم لینکەدا تەواوی چاوپێکەوتنەکە ببینن

بابه‌تی په‌یوه‌ندیدار